[1]
Sundara, T.A., Ekaputri, S. and Sotar, S. 2020. Naïve Bayes Classifier untuk Analisis Sentimen Isu Radikalisme. Prosiding SISFOTEK. 4, 1 (Aug. 2020), 93 - 98.