(1)
Sundara, T. A.; Ekaputri, S.; Sotar, S. Naïve Bayes Classifier Untuk Analisis Sentimen Isu Radikalisme. SISFOTEK 2020, 4, 93 - 98.