[1]
T. A. Sundara, S. Ekaputri, and S. Sotar, “Naïve Bayes Classifier untuk Analisis Sentimen Isu Radikalisme”, SISFOTEK, vol. 4, no. 1, pp. 93 - 98, Aug. 2020.