MOHAMMAD ANNUR RAMADHAN; I PUTU DENY ARTHAWAN SUGIH PRABOWO; SRI RAHAYU NATASIA. Pembangunan Sistem Informasi Manajemen UMKM pada Plantshopedia . Prosiding SISFOTEK, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 168 - 176, 2021. Disponível em: https://seminar.iaii.or.id/index.php/SISFOTEK/article/view/278. Acesso em: 3 dec. 2023.